Tudományos Szieszta

Földrajz és Környezettudományi Intézet

Varázstorony

(Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ)

Külső kapcsolatok

FutureRFID - Az RFID/NFC technológia továbbfejlesztési lehetőségei az "Internet of Things" koncepciói mentén - TÁMOP pályázat
Alkalmazható természettudományok oktatása a Tudásalapú Társadalomban - TÁMOP pályázat
EKF TTK Mesterképzés a Tudásalapú Társadalom szolgálatában - TÁMOP pályázat

Biológia BSC szakdolgozati témajavaslatok

Növénytani és Ökológiai Tanszék

Pénzesné dr. Kónya Erika

 1. Mohák klonális reprodukciójának ökológiája: in situ, ex situ terjedés
 2. Védett növényfajok életmenetelének ex situ, in situ kísérletes vizsgálata (magvetések, populációk életképességének vizsgálata, monitorozás, visszatelepítési kísérletek)
 3. Allelopátiás üvegházi kísérletek (nyitvatermő-zárvatermő, moha-zárvatermő, zárvatermő-zárvatermő kísérletek)
 4. Növényfajok fitomassza vizsgálata, összefüggésben környezeti faktorokkal

Dr. Orbán Sándor
 1. Védett mohafajok feltérképezése a Bükk hegységben
 2. Versengési stratégiák vizsgálata különböző növénytársulásokban
 3. Versengési stratégiák vizsgálata kriptogám társulásokban
 4. Kriptogám társulások fraktál szerkezetének vizsgálata
 5. A növényzet, klíma, talaj ökológiai rendszerének vizsgálata egy adott környezetben
 6. Lakóhely környezetében lévő védett vagy nem védett erdőterület gombáinak leírása, szezonális viszonyai
Dr. Vojtkó András
 1. Növényföldrajzi-, társulástani paraméterek (mutatók) összehasonlító elemzése
  • adott növénytársulás több szempontú értékelése (Flóra adatbázis, Soó értékek, stb.)
  • cönológiai tabellák értékelése (cönológiai adatbázisból)
 2. Védett növényfajokkal kapcsolatos vizsgálatok
  • védett fajok cönológiai értékelése
  • fajok társuláspreferenciájának vizsgálata (pl. Carex brevicollis)
  • valamely ritka, védett faj fenológiai vizsgálata (2 éves terepmunka szükséges)
  • berkenye fajok elterjedési és morfológiai vizsgálata
 3. Valamely terület botanikai feltárása, vizsgálata
  • az egri vár növényfajai
  • az Eger-patak Eger városon belüli szakaszának kísérő növényzete
  • a Csörsz-árok egyes szakaszának botanikai, természetvédelmi feldolgozása
  • tájtörténet és a vegetáció alakulásának összefüggései középhegységi területeken


Növényélettani Tanszék

Dr. Dulai Sándor

 1. A vízhiány hatása vadbúza fajok, valamint búza-vadbúza genetikai vonalak fotoszintetikus paramétereire
 2. A hőmérséklet hatása vadbúza fajok, valamint búza-vadbúza genetikai vonalak fotoszintetikus paramétereire
 3. A magas sókoncentráció hatása vadbúza fajok, valamint búza-vadbúza genetikai vonalak fotoszintetikus paramétereire
 4. Fotoszintézis ökofiziológiai vizsgálatok kryptogam és edényes növényeken
 5. Búza-árpa introgressziós vonalak stresszélettani vizsgálata
 6. Fotoszintetikus folyamatok az egymással kölcsönhatásban fellépő abiotikus környezeti tényezők hatásai alatt
 7. Vad és genetikailag módosított növények stressz-toleranciájának vizsgálata
 8. Extremofil intakt kékbaktérium kérgek energia átalakító folyamatainak vizsgálata extrém környezeti feltételek alatt, összefüggésben a fotoautotrof marsi élet lehetőségével
 9. Intakt kryptobiotikus kérgek fotoszintetikus aktivitása Mars-szimulációs kezelések után

Dr. Marschall Marianna

 1. A növényi kiszáradástűrés fiziológiai mechanizmusainak vizsgálata különböző növényi modellrendszerekben
 2. Fotoszintetikus válaszok tanulmányozása a kiszáradástűrés indukálható mechanizmusainak köréből kriptogám növényeken
 3. A szénhidrátanyagcsere jellegzetességeinek vizsgálata abiotikus környezeti tényezők függvényében különböző növényi rendszerekben
 4. Fruktántartalmú növények anyagcsereélettani jellemzőinek, stressztűrőképességének a vizsgálata
 5. A nitrát-reduktáz aktivitásának vizsgálata abiotikus környezeti tényezők függvényében különböző növényi rendszerekben
 6. Extrém élőhelyről származó kriptobiotikus kérgek ökofiziológiai vizsgálata összefüggésben a Marsi élet lehetőségével.


Állattani Tanszék

Dr. Emri Zsuzsanna

 1. Epilepszia kialakulása, típusai, diagnosztikája, kezelése.
 2. Alzheimer-kór
 3. Függőséget okozó szerek központi idegrendszeri hatásai.
 4. GABA-erg rendszer szerepe az idegi aktivitási mintázatok kialakulásában és a korai egyedfejlődésben (Dr. Emri Zsuzsanna – Dr. Antal Károly)
 5. Schizofrénia neurobiológiai alapjai
Javasolt: angol nyelvtudás

 

Dr. Antal Károly

 1. A nucleus accumbens közepes tüskés neuronjainak számítógépes modellezése (Előfeltétel: angol nyelvtudás)
 2. A hippokampális interneuronok morfometriai jellemzői (Előfeltétel: angol nyelvtudás)
 3. Idegrendszeri bioinformatika (Előfeltétel: angol nyelvtudás)

Dr. Varga János

 1. Mohák állatközösségei
Dr. Estók Péter
 1. Kisemlősfaunisztikai kutatások bagolyköpet-analízissel
 2. Erdőlakó denevérek kutatása
Dr. Milinki Éva
 1. Ökotoxikológiai tesztmódszerek alkalmazhatósága vízi szervezetek esetében
 2. Hidrobiológiai kutatási módszerek gyakorlati alkalmazhatósága, oktatási-nevelési aspektusai
 3. Makrozoobentosz vizsgálata, biológiai vízminősítésben való alkalmazhatósága
Dr. Csuzdi Csaba

 

1. A Lumbricidae család morfológiai alapú klasszifikációjának és molekuláris filogéniájának összehasonlítása.

2. A klasszikus formalinos és a mustár-oldatos gyűjtési módszer összehasonlítása földigilisztáknál.

 

Zoológiai szakdolgozati témalehetőségek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon

Természetvédelmi kezelések hatása ízeltlábú közösségek összetételére
A vizsgálatok során a BNPI által folytatott élőhely-kezelések, élőhely-rekonstrukciók (égetés, cserjeirtás, kaszálás) ízeltlábú-közösségek összetételére gyakorolt hatásának nyomon követésére nyílik lehetőség több helyszínen. A vizsgálatok az optimális természetvédelmi kezelések beállítását, illetve a kezelések monitorozását célozzák.


A téma több szakdolgozati lehetőséget is kínál. Egyrészt a munka során a pókfauna állapotváltozásának a követése folyik, de lehetséges más ízeltlábú taxonok, funkcionális csoportok vizsgálata is.

Helyszínek: elsősorban Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet illetve a Mátrai Tájvédelmi Körzet.

Elvégzendő feladatok:

terepi munkavégzésben (gyűjtés) való aktív részvétel a BNPI munkatársaival, esetleg önállóan. Mintavételezés: talajcsapda, fűháló, rovarporszívó. Az első terepi mintavételezés 2013 április utolsó harmadában indul.
laboratóriumi munkavégzés: válogatás, határozás.

Elvárt kompetenciák:

 • csapatmunkára való alkalmasság
 • önálló terepi és laboratóriumi munkára való alkalmasság
 • irodalmi feldolgozásra való képesség
A munka időigénye minimum 1,5 év a diplomadolgozat elkészültéig.

A vizsgálatok során a hallgató betekintést nyer a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén folyó természetvédelmi kezelésekbe, megismerkedik a vizsgált területekkel és fajokkal/taxonokkal, gyakorlatot szerez a természetvédelmi munkában.

A diplomadolgozat elkészítése során végzett terepi és labor/elméleti munka kötelező szakmai gyakorlatnak elfogadható.

Jelentkezni lehet:

Pénzesné Dr. Kónya Erika

Dr. Varga János

Languages

Belépés

nEtSZKÖZKÉSZLET

TTK logo

Regionális Tudásközpont

International Conference on Applied Informatics