Tudományos Szieszta

Földrajz és Környezettudományi Intézet

Varázstorony

(Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ)

Külső kapcsolatok

FutureRFID - Az RFID/NFC technológia továbbfejlesztési lehetőségei az "Internet of Things" koncepciói mentén - TÁMOP pályázat
Alkalmazható természettudományok oktatása a Tudásalapú Társadalomban - TÁMOP pályázat
EKF TTK Mesterképzés a Tudásalapú Társadalom szolgálatában - TÁMOP pályázat

Kari stratégia

Az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karának kari stratégiája

Bevezető
Küldetésünk
Jövőképünk
Stratégiai célok
A stratégiai célok megvalósításának humán erőforrás és infrastrukturális szükséglete
A stratégiai célok megvalósításának mutatói (indexek)


Bevezető

Karunk, az Eszterházy Károly Főiskola (továbbiakban EKF) Természettudományi Kara (továbbiakban Kar) elhatározta korábbi kari stratégiájának megújítását. Ennek érdekében megtörtént a kari működés és tevékenységek helyzetelemzése, melyhez kapcsolódóan SWOT-analízist is készítettünk. Megfogalmaztuk küldetésünket, melynek alapján - a helyzetelemzést is figyelembe véve - megalkottuk jövőképünket. Stratégiai céljainkat műhelymunkák során véglegesítettük, és indikátortáblát (1. sz. melléklet) dolgoztunk ki elvárt eredményeink méréséhez.

Céltalan hajósnak nem kedvez a szél. (görög mondás) – Az átalakuló európai felsőoktatási térségben Karunknak is szükséges reagálni a változásokra, és céljainkat az elvárásokhoz és lehetőségekhez mérten újradefiniálni. Kari stratégiánk összefoglalója azoknak a lépéseknek, melyeket a közeljövőben meg kell tennünk, illetve amely irányokba el kell mozdulnunk. Az egyes feladatok bővebb kifejtése kulcsot ad kezünkbe közös életünkhöz és ahhoz az európai egyetemi kultúrához, amelynek évszázadok óta részesei vagyunk. Gyökereink gróf Eszterházy Károly egri püspök líceumi álmához nyúlnak vissza. Ma is mélységes a hitünk abban, hogy van helyünk Európa oktatási térképén.

Elejére


Küldetésünk

Az egri felsőoktatás több mint 250 éves hagyományaiból kiindulva kinyilatkoztatjuk karunk küldetését, melyben megjelenítjük kari szakmai tevékenységünk és intézményes működésünk kulcsfontosságú területeit.

Az egri felsőoktatás évszázados hagyományaira és kulturális örökségére alapozva minőségi oktatást folytatunk. Karunk, nagy múltú városunk és főiskolánk értékeiből kiindulva, demokratikusan és átláthatóan működik. A változó társadalmi, gazdasági elvárásokat figyelembe véve szervezzük és fejlesztjük oktatási és kutatási programjainkat, különös tekintettel az észak-magyarországi régió igényeire. A rugalmas, gazdag és átlátható tanulási utakhoz igazodó képzési kínálatunk a klasszikus természet- és sporttudományos oktatás mellett leginkább a felnőttoktatás és a pedagógus-továbbképzések révén az egész észak-magyarországi régióban biztosítja az élethosszig tartó tanulást (E-learning, távoktatás, open university). A tanárképzés hagyományosan erős profilját fenntartva, partnereinkkel összhangban kínáljuk a tanulás rugalmas lehetőségeit a szakképzésben alap- és mesterszinten, valamint a szakirányú továbbképzésben egyaránt. A tanárképzés révén a partnerintézményekkel közösen az erős szellemi műhelyek diszciplináris mesterképzésének is teret kívánunk biztosítani.

Természet- és sporttudományi képzési és tudományos kutatási tevékenységünk által a magyar és az egyetemes kultúra értékeit egyaránt gyarapítjuk. Oktatási és kutatási tevékenységünket minőségi alapokon, az európai értékek mentén, a fenntarthatóságot szem előtt tartva, a regionális innováció érdekében végezzük. Színvonalas tudományos munkánk révén olyan tudományos és szellemi műhelyt kívánunk teremteni, amely Európa oktatási és kutatási térképén is megjelenik.

A magyarországi felsőoktatási intézmények közül egyedül mi vagyunk tagjai a nemzetközi JoMiTE szövetségnek (Tanárképzési Joint Master Projekt), melynek keretében több európai egyetemmel működünk együtt annak érdekében, hogy az ösztöndíjat elnyert hallgatók akár három egyetemen teljesíthessék a tanári modulok kétharmadát, továbbá tanítási gyakorlatukat. A projekt tapasztalatai új dimenziókat jelentenek karunk tanári mesterszakos képzési programjára nézve. A Kar Intézetei és a Regionális Egyetemi Tudásközpont kimagasló kapcsolatrendszerrel büszkélkedhetnek a gazdasági és civil szférában; ezen kapcsolatokat folyamatosan ápoljuk, fejlesztjük. Egerrel, illetve a régióval való kapcsolat éltető elemünk, az iskolákkal, szülőkkel való értelmes párbeszéd, illetve a gazdaság és a társadalom szereplőivel megtalált közös hang fontos építőelemet jelent számunkra.

Tanárainknak garantáljuk az oktatási és kutatási szabadságot. Magas szintű infrastrukturális feltételek mellett a hallgatók számára is lehetőséget teremtünk gyakorlati és kutatói készségeik fejlesztésére az alap- és alkalmazott természettudományi kutatásokban való részvételük által. Hallgatóink és oktatóink számára kulturált, otthonos tanulási- és munkakörnyezetet biztosítunk, kiemelkedő sportolási és magas szintű infrastrukturális szolgáltatásokat (kollégium, étkezés, internet stb.) nyújtunk. Oktatóink messzemenően támogatják a hallgatóközpontú kari működést, ahol a tömegoktatással szemben az egyéni képességeknek megfelelő differenciált oktatás, a szakmai ambíciók, a tudományos érdeklődés ösztönzése és kibontakoztatása az elsődleges feladat. Emellett természetesen a hallgatók tanulási, életszervezési problémái is mindig meghallgatásra találnak, a hallgatók bármikor felkereshetik az oktatókat a tanszékeken, ahol a tanórákon kívül is tanácsokat, segítséget kaphatnak.

A természettudomány és a sporttudomány szépségeit és értékeit kívánjuk közvetíteni az oktatáson túl az egész régióban végzett klasszikus ismeretterjesztés révén is. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk az általános emberi és pedagógiai értékek felmutatására. Célunk, hogy a Kar régiónk meghatározó tudásközpontjává váljon a kutatás, fejlesztés és innováció terén. Folyamatosan törekszünk a felmerülő tudományos problémák megoldására. Úgy alakítjuk ki képzési kínálatunkat és szerkezetünket, hogy a természet- és sporttudomány valamennyi területét lefedjük, és a középiskolától kezdve minden korosztály számára biztosítsunk újabb és újabb képzési lehetőségeket (formákat), egyéni tanulási utakat.

Képzési programjaink összeállításakor központi fontosságúnak tartjuk, hogy végzett hallgatóink a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően biztos szakmai és személyes kompetenciák birtokában kilépve hozzájáruljanak a régió társadalmi, gazdasági és kulturális innovációjához. Emellett nagy jelentőséget tulajdonítunk a szolgáltatások felfuttatásának is. Szakmai nyelvoktatási programunk nagymértékben támogatja a nemzetközi képzésekbe, kutatásokba való bekapcsolódást. Általános testnevelési programunk segíti a kar hallgatóinak testi-, lelki-, egészségi fejlődését, munkaképességének megalapozását, fejlesztését.

Meggyőződésünk, hogy az átalakuló európai oktatási térségben az új kihívásokra csak azok az intézmények képesek sikerrel válaszolni, amelyek pontosan ismerik a világot, ahol élnek, és pontosan tudják, hogy hol tartanak belső fejlődésükben. Ennek megfelelően Karunk fejlődésének kulcselemei a magas szintű oktatás, a színvonalas, néhány területen egészen kiemelkedő innovatív kutatás, valamint a szoros kapcsolat a gazdasággal és a civil szférával.
Küldetésünket hazai és külföldi partnereinkkel együttműködve valósítjuk meg, mely stabil kereteket biztosít a hallgatói és oktatói mobilitáshoz.

Hagyomány és korszerűség, kiszámíthatóság és biztonság, értékőrzés és progresszió, életminőség és intellektus. Ezek a garanciái küldetésünk megvalósításának.
EKF TTK – a jó döntés!

Elejére


Jövőképünk

Küldetésünk alapján Karunk jövőjére vonatkozó elképzeléseink és szándékaink az alábbiak:

Karunk az egész életen át tartó tanulás regionális központja a természettudományok és a sporttudományok terén: természettudományos ismeretterjesztő központként, természettudományos tehetséggondozó és országos természettudományi gyakorlati bázisként működik. Elismert előadók által a széles közönség számára is rendszeres tudományos előadásokat szervezünk. A régió középiskoláiból a tehetséges diákok rendszeres látogatói a Karnak, amely természetes terepe a közös kutatásoknak, és a tanulmányi versenyekre való felkészítésnek. Az egész ország felsőoktatási intézményeiből érkeznek hozzánk hallgatók, kutatók terepmunkára. Fejlett infrastruktúránk révén kiváló helyszínt tudunk biztosítani a felsőfokú szakképzésben résztvevők számára. A természettudományos és testnevelő tanári pedagógiai pályára készülő fiatalok, és a magukat tovább képezni kívánó tanárok is a mi képzési kínálatunkból választanak. Választásukhoz nagymértékben hozzájárul egészségnevelési programunk, valamint az informális tanulás és a kikapcsolódás számára egyaránt kellemes környezetet nyújtó közösségi tereink. Folyamatosan működik természettudományi doktori iskolánk legalább egy tudományágban.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a regionális innováció erősítését és felgyorsítását a természettudományos kutatás-fejlesztés által, különösen az élelmiszerbiztonság és élelmiszerminőség területén. Az európai szintű alapkutatás mellett a belátható időn belül megtérülő alkalmazott kutatás jövőnk egy lehetséges záloga, ezért támogatjuk oktatóink és kutatóink nemzetközi konferenciákon való részvételét, illetve publikációk megjelenését a magas impakt faktorral rendelkező tudományos folyóiratokban. Fontosnak tartjuk, hogy megújuló energiaforrások felhasználását bemutató objektumokat működtessünk a Karon.

Karunk széleskörű, erőteljes tudományos aktivitással bír. Valamennyi oktatónk rendszeres, mérhető előrehaladást mutat tudománymetriai szempontból: cikkeik referált, impakt faktorral rendelkező folyóiratokban jelennek meg, előadásokat tartanak nemzetközi konferenciákon. Magasan kvalifikált oktatóink és kutatóink PhD-vel, habilitációval, valamint néhányan MTA doktori fokozattal rendelkeznek. Oktatóink, kutatóink európai szinten ismert tudományos műhelyekben dolgoznak. Az Európában jegyzett kutatócsoportok a Kar mellé rendelve, azzal együttműködve dolgoznak. A megfelelő létszámú és szakmai színvonalú oktatói gárda munkája révén tanulmányutak és egyéb kutatói elfoglaltságok esetén is biztosított az oktatás, a szakmai helyettesítés.

A hallgatóközpontú felsőoktatás fenntartására a középiskolások (Karunk potenciális hallgatói) igényeinek egyre több szinten történő kielégítésére törekszünk. Karunk stabil hallgatói létszáma biztosítja a régió tudományos munkaerő-szükségletének kielégítését, és ezáltal társadalmi-gazdasági fejlődését. A "klasszikus" természettudományi szakokon induló évfolyamok mellett a felsőfokú szakképzésben résztvevők száma növekszik. Valamennyi klasszikus szakunkon megtalálható a BSc és MA tanári képzés, melyeket kiegészítenek az MSc képzések (fizika, kémia, környezettudomány, földrajz, biológia, matematika, informatika, testnevelés).

Végzett hallgatóink igazi alma materként tekintenek Karunkra; diplomájuk megszerzése után továbbtanulni kívánó munkatársaiknak, ismerőseiknek is ajánlják Karunkat. A tanári képesítést nálunk megszerzők későbbi tanítványaikat arra ösztönzik, hogy itt folytassák tanulmányaikat.

Rendszeres, élő kapcsolatot ápolunk a régió középiskoláival, valamint az Eszterházy Károly Főiskola többi szervezeti egységével. Partneri viszonyban állunk az ország más felsőoktatási intézményeivel, gazdasági és civil szervezetekkel. A Kar oktatói, kutatói munkája ismert és elismert a hasonló profilú magyarországi, illetve európai oktatási és kutatási intézményekben.

A régió vállalatai és a közszféra szereplői tudományos problémáikkal hozzánk fordulnak, tőlünk kérnek tanácsadókat, szakértőket. A kutatási profilunkhoz közel álló cégek Karunk külön épületrészében a mi oktatóinkkal és hallgatóinkkal együtt közös szakmai fejlesztéseket, kutatásokat végeznek. Évente természettudományi konferenciákat és fórumokat rendezünk közös eredményeink megvitatására, elterjesztésére.

Oktatási és kutatási tevékenységünket minőségbiztosítási rendszerünk alapján végezzük. Zöld intézményként a környezettudatosságra nevelést rendkívül fontosnak tartjuk. Karunk épületeinek, egyéb erőforrásainak használata, oktatóink és más kollégáink munkavégzése minden területen megfelel a környezettudatosság legmagasabb követelményeinek. Ezt a szemlélet közvetítjük hallgatóinknak és partnereinknek is.

Elejére


Stratégiai célok

A fenti jövőképünkből kiindulva, az abban megfogalmazottakra, valamint a helyzetelemzésre alapozva az alábbi négy fő stratégiai célt jelöltük ki:

 • A természet- és sporttudomány szépségeinek és értékeinek közvetítése
 • Karunk regionális oktatási központtá válása
 • Karunk regionális kutató- és tudásközpontként való működése
 • "Jól érezzük magunkat" típusú Kar működtetése.

A fenti stratégiai célok mindegyikéhez hosszútávú célokat fogalmaztunk meg, melyeket további konkrét célokra bontottunk le. Az alábbiakban ezen céljainkat részletezzük.

 1. A természettudomány szépségeinek és értékeinek közvetítése:
  • Széleskörű természet- és sporttudományos ismeretterjesztést kívánunk végezni Karunk és az EKF hallgatói, a jövőbeni hallgatóinkat jelentő középiskolások, valamint az általános iskolai tanulók és a felnőtt lakosság körében.
  • Fontosnak tartjuk a természettudományos és sporttudományos pálya népszerűsítését. Ennek érdekében meg kell ismertetnünk Karunk oktatási palettáját a hozzánk felvételizni szándékozó középiskolásokkal, az őket tanító tanárokkal. Karunk oktatóiból és végzett hallgatóiból - tudósokat felvonultató - arcképcsarnokot kívánunk példaképként felmutatni a természettudományos felsőoktatásban résztvevők, valamint a természettudományok iránt érdeklődők számára.
  • A természettudományos ismeretek közvetítése céljából ismeretterjesztő központok működtetését tervezzük. A tanulók és hallgatók számára egyaránt nyitott természettudományi és pályaorientációs módszertani központunkat (Varázstorony) továbbra is magas színvonalon kívánjuk működtetni. Emellett szándékunkban áll az is, hogy az Energiaházban infrastrukturális fejlesztést követően rendszeresen szervezett előadásokat tartsunk az érdeklődők számára. Az oktatói és hallgatói kutatásokat természettudományi adatbázisok, gyűjtemények internetes elérésének biztosításával kívánjuk elősegíteni. A természettudomány szépségeinek és értékeinek közvetítéséhez elengedhetetlen Botanikus Kertünk és Üvegházunk fejlesztése. Életmód-tanácsadási és fittség-vizsgálati központ kialakításával segíteni kívánjuk a főiskolai oktatók, dolgozók, hallgatók és a város polgárai egészséges életmódjának kialakítását, megőrzését, egészségfejlesztését.
 2. Karunk regionális oktatási központtá válása:
  • Karunk keresettségének és elismertségének növelés érdekében magas színvonalú oktatást kívánunk nyújtani, melyet a széleskörű kompetenciákkal rendelkező és motivált oktatói kar, a fejlett oktatási infrastruktúra és a kiemelkedő színvonalú oktatási szolgáltatások tudnak biztosítani, így ezek megteremtésére törekszünk. Az oktatók eddiginél is erősebb motiválásához szükségesnek látjuk az oktatói pontrendszer súlyának növelését.
  • Az egyéni képességeknek megfelelő differenciált oktatást (például tehetséggondozás, felzárkóztatás) is annak szolgálatába kívánjuk állítani, hogy Karunk minél több hallgatót tudjon megnyerni a természettudományos pálya számára.
  • A természet- és sporttudományos oktatási paletta vertikális és horizontális lefedésére törekszünk. Elköteleztük magunkat amellett, hogy hallgatóink és oktatóink számára is megteremtsük az egész életen át tartó tanulás lehetőségét különböző képzési szinteken (BSc, MA, MSc, Doktori Iskola, Joint Master in Teacher Education, idegennyelvű képzések, felsőfokú szakképzések) és - a Karunkon már meglévő, valamint újonnan alapítandó - természettudományi szakokon is.
 3. Karunk regionális kutató- és tudásközpontként való működése:
  • Karunk elismertségének növelése érdekében megfelelő szintű aktivitás szükséges a nemzetközi szintű alap- és alkalmazott kutatásokban. Ehhez járulhat hozzá a kari kutatócsoportok, műhelyek tevékenysége, a nemzetközi tudományos életben való aktív jelenléte, kutatóink szakértőként való fellépése. Oktatóink kutatási kapcsolatrendszerének bővítése, fejlesztése mellett további lehetőség még, hogy fokozzuk hallgatóink részvételét az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. A K+F+I tevékenységünk növeléséhez megfelelő színvonalú kutatási infrastruktúrát szándékozunk biztosítani.
 4. "Jól érzem magam" típusú Kar működtetése
  • Törekednünk kell arra, hogy zöld intézményi szellemben, környezettudatosan, energiatakarékosan, esztétikus környezetben működjünk. A környezettudatosságot hallgatóink számára a Karunkon található bemutató objektumok (pl. Energiaház, Botanikus Kert) révén is közvetíteni, megjeleníteni kívánjuk.
  • Célunk, hogy hallgatóközpontú Kar maradjunk a jövőben is. Szándékunkban áll kulturált és otthonos tanulási és munkakörnyezetet teremteni hallgatóink részére. Tanszékeink, irodáink mindig nyitva állnak a hallgatók tanulmányi és életszervezési gondjaik előtt. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy hozzájáruljunk a kellemes, tartalmas kari hallgatói élethez, melyet sportolási lehetőségek, külföldi tanulmányutak és egyéb rendezvények széleskörű kínálatával tudunk elérni.
  • A kulturált, otthonos munkakörnyezetet oktatóink, kutatóink számára is meg kell teremtenünk ahhoz, hogy Karunk valóban munkatársközpontú működést mondhasson magáénak. Ehhez elengedhetetlen egy olyan átlátható irányítási struktúra, amely támogatja minden kolléga tehetségének kibontakoztatását, egyéni fejlődését.
  • Egészségtudatos, fizikailag aktív, korszerűen táplálkozó, egészséges és élményekben gazdag életmódot folytató hallgatói és oktatói élet biztosításának kari szintű lehetőségét meg kívánjuk teremteni.

Elejére


A stratégiai célok megvalósításának humán erőforrás és infrastrukturális szükséglete

A fentiekben részletezett hosszútávú céljaink eléréséhez a jelenlegi kari humán erőforrás és infrastruktúra nem elégséges. Valamennyi hosszútávú cél eléréshez szükséges a humán erőforrás növelése. Az infrastruktúra fejlesztése három esetben releváns. A 2010. évi helyzetelemzés alapján a következő területeken az alábbi nagyságrendeknek megfelelő intézkedések megtétele segítheti hozzá a Kart a kitűzött stratégiai célok megvalósításához:

 • A széleskörű természettudományos ismeretterjesztés és a természettudományi pálya népszerűsítése esetében mind az oktatók számának, mind pedig a tanórákon kívül a hallgatók képzésére fordított időnek növekednie kell. A magas színvonalú oktatás biztosítása nem lehetséges a kari oktatói állomány 20%-os emelése nélkül. Emellett oktatónként legalább heti 3 órával szükséges növelni a hallgatókkal eltöltött időt. Az egyéni képességeknek megfelelő differenciált oktatás megvalósításához elegendő csak az oktatói létszámot növelni, azonban fontos, hogy ezek az oktatók kiemelten foglalkozzanak a tehetséges vagy éppen lemaradó hallgatókkal.
 • Az ismeretterjesztő központok érdemi működtetéséhez jelenleg nem áll rendelkezésre elég képzett munkaerő, a jövőben heti 20 órában 2 főt érdemes foglalkoztatni.
 • A természettudományos oktatási paletta vertikális és horizontális lefedése, az egész életen át tartó tanulás lehetőségének megtartása több mint 20 fő újabb minősített oktatót igényel. A nemzetközi szintű alap- és alkalmazott kutatásokban való részvételhez is legalább ennyi újabb oktató bevonása szükséges, akiknek célszerű megemelni heti 10 órával a kutatásra fordított idejét.
 • Karunk hallgatóközpontú működése érdekében 2 fő munkatárs felvétele hosszútávon is biztosítani tudja a tartalmas hallgatói élet szervezésének támogatását.
 • A kitűzött célok eléréséhez nélkülözhetetlen a férőhelybővítés és a felszereltség javítása. Az ismeretterjesztő központként működő, számítógépekkel és egyéb műszaki, energetikai gépekkel felszerelt helyiségnek legalább 25 m2 alapterületűnek kell lennie ahhoz, hogy betöltse funkcióját.
 • A nemzetközi kutatások laborokat igényelnek. A kutatások folytonossága, a bevonni kívánt oktatók száma és a tudományos diákköri tevékenység legalább 1200 m2 berendezett laborterületet feltételez.
 • Ahhoz, hogy karunk méltán viselhesse a zöld intézmény címet, a kari tulajdonban lévő 6 hektárt a környezeti fenntarthatóság jegyében kell felhasználni.

A fentiekben számszerűsített erőforrás-szükséglet a stratégia megvalósítása során változhat a mindenkori pénzügyi helyzet, illetve a szakmapolitikai változások függvényében. A stratégiai célok eléréséhez szükséges konkrét emberi és tárgyi erőforrás szükségletet a Kar Éves munkatervében kell rögzíteni.

Elejére


A stratégiai célok megvalósításának mutatói (indexek)

A 4. fejezetben bemutatott célokhoz olyan indikátorrendszert (1. sz. melléklet) állítottunk fel, amely hosszú- (2020-ig) és középtávra (2013-ig) tartalmaz célértékeket. A célokhoz minden esetben mutatókat rendeltünk, melyek alapján a tíz legfontosabb célterület esetében összetett (százalékos) mutatókat, indexeket határoztunk meg.

Az indikátorokat és az alábbi táblázatban feltüntetett indexeket a kari stratégiánk kialakításához elvégezett SWOT-analízis és helyzetelemzés során megismert és rendelkezésre álló adatok alapján alkottuk meg. Mivel azonban az indikátorrendszer működtetése releváns és érvényes adatokat feltételez, 2010. december 31-ig ki kell alakítanunk egy megbízható adatbázist, hogy a szükséges adatok feltöltését követően 2011. január 1-én megkezdhessük az indikátorrendszer működtetését.

A stratégia megvalósulását mérő tíz index:
CélterületCélérték
 20132020
Széleskörű természettudományos ismeretterjesztés 40 100
A természettudományos pálya népszerűsítése 33 100
Ismeretterjesztő központok működtetése 56 100
Magas színvonalú oktatás 45 100
Egyéni képességeknek megfelelő differenciált oktatás 47 100
A természettudományos oktatási paletta vertikális és horizontális lefedése 48 100
Megfelelő szintű aktivitás a nemzetközi szintű alap- és alkalmazott kutatásokban 36 100
Zöld intézmény kialakítása 44 100
Hallgatóközpontú működés 37 100
Munkatárs-központú működés 50 100

Az indexek biztosítják, hogy a célok teljesülését rendszeresen mérni tudjuk. Az éves munka tervezésének alapja az indikátorrendszer, amely garanciát jelent arra, hogy az esetlegesen szükséges beavatkozásokat, fejlesztéseket tervezetten, a megfelelő időben végre tudjuk hajtani.

Elejére

CsatolmányMéret
EKF_TTK_kari-strategia.pdf1.08 MB

Languages

Belépés

nEtSZKÖZKÉSZLET

TTK logo

Regionális Tudásközpont

International Conference on Applied Informatics